Giriş


    Öneri Formu
33358 B004920 Buhari, Tefsir, (Nûh) 1

Bize Saîd b. Hafs, ona Şeybân, ona Yahya, ona da Ebu Seleme şöyle demiştir: Ebu Hureyre, İbn Abbas'ın yanında iken bir adam gelip İbn Abbas'a “kocasının vefatından, kırk gün sonra doğum yapan bir kadın hakkında ba­na fetva ver” dedi. İbn Abbas “bu kadının iddeti iki müddetten en uzun olanıdır” dedi. Bunun üzerine ben "Hamilenin iddeti ise doğum yapana kadardır" ayetini söyledim. Ebu Hureyre de “Ben kardeşimin oğluyla, yani Ebu Seleme ile aynı görüşteyim” dedi. Bunun üzerine İbn Abbâs, hizmetlisi Kureyb'i, Ümmü Seleme'ye gönderip meseleyi ona sordurdu. Ümmü Seleme de şöyle dedi: Subey'a el-Eslemiye gebe iken kocası öldürüldü. Sonra Subey'a, kocasının ölümünün ardından kırkıncı gecede doğurdu. Ar­dından kendisine, evlenmek üzere talip çıktı. Rasulullah (sav) da onun nikahlanmasına izin verdi. Ebu Senâbil de ona talip olanlar arasındaydı.


    Öneri Formu
33342 B004909 Buhari, Tefsir, (Talâk) 2


    Öneri Formu
33326 B004893 Buhari, Tefsir, (Mümtehine) 3


    Öneri Formu
33328 B004895 Buhari, Tefsir, (Mümtehine) 3


    Öneri Formu
33349 B004914 Buhari, Tefsir, (Tahrîm) 3


    Öneri Formu
33351 B004915 Buhari, Tefsir, (Tahrîm) 4


    Öneri Formu
33354 B004917 Buhari, Tefsir, (Kalem) 1


    Öneri Formu
33431 B004932 Buhari, Tefsir, (Mürselât) 2


    Öneri Formu
33432 B004933 Buhari, Tefsir, (Mürselât) 3


    Öneri Formu
33441 B004940 Buhari, Tefsir, (İnşikâk) 2