Giriş

Bize Muhammed b. İsmail et-Tirmizî, ona Eyyüb b. Süleyman, ona Ebu Bekir b. Ebu Üveys, ona Süleyman b. Bilal, ona Muhammed b. Ebu Atik ve Musa b. Ukbe, onlara (Muhammed) b. Şihab, ona Süleyman b. Erkam, ona Yemame'de oturan Yahya b. Ebu Kesir, ona Ebu Seleme (b. Abdurrahman), ona da Aişe (bt. Ebu Bekir) şöyle demiştir: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah'a isyan konusunda adak adanmaz. (Eğer adanmışsa) bunun kefareti yemin kefareti (gibidir)." Ebu Abdurrahman dedi ki: Süleyman b. Erkam, metrûkü'l-hadîs'tir (hadisi terk edilmiştir). (Onun durumunu) Allah en iyi bilendir. Bu hadiste ona, Yahya b. Ebu Kesir'in ashabından birçoğu muhalefet etmiştir.


    Öneri Formu
277021 N003870-2 Nesai, Eymân ve Nuzûr, 41


    Öneri Formu
157386 BS020089 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,117


    Öneri Formu

Bize Ahmed b. Ahmed el-Mervezî, ona Eyyüb b. Süleyman, ona Ebu Bekir b. Ebu Üveys, ona Süleyman b. Bilal, ona İbn Ebu Atik (Muhammed b. Abdullah) ve Musa b. Ukbe, onlara (Muhammed) b. Şihab, ona Süleyman b. Erkam, ona Yahya b. Ebu Kesir, ona Ebu Seleme (b. Abdurrahman), ona da Aişe (bt. Ebu Bekir) şöyle demiştir: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah'a isyan konusunda adak adanmaz. (Eğer adanmışsa) bunun kefareti yemin kefareti (gibidir)." [Ahmed b. Muhammed el-Mervezî dedi ki: Aslında bu hadis, Ali b. Mübarek'in Yahya b. Ebu Kesir'den, onun Muhammed b. Zübeyr'den, onun babasından (Zübeyr et-Temîmî), onun da İmran b. Husay vasıtasıyla Hz. Peygamber'den (sav) naklettiği hadistir.] [Ahmed b. Muhammed el-Mervezî bu açıklamasıyla Süleyman b. Erkam'ın şüpheye düştüğünü ve hadisi kendisinden ez-Zührî'nin alıp isnadda Süleyman'ı irsal (isnaddan düşürerek) ederek Ebu Seleme'den, onun da Hz. Aişe'den (Allah kendisine rahmet etsin) rivayet ettiğini kastetmiştir.] [Ebû Davud da dedi ki: Bu hadisin bir benzerini Bakiyye, el-Evzâî'den, o Yahya'dan, o da Muhammed b. Zübeyr'den Ali b. Mübarek'in isnadıyla rivayet etmiştir.]


    Öneri Formu
274773 D003292-2 Ebu Davud, Eyman ve Nüzur, 19, +


Açıklama: Rivayet muallaktır; Buhari ile Muhammed b. Abdullah arasında inkita vardır.

    Öneri Formu
278370 B000850-6 Buhari, Ezan, 157


    Öneri Formu
273438 D004887-2 Ebu Davud, Edeb, 36


    Öneri Formu
271390 NM2217-2 Hakim, el-Müstedrek, III, 829 (2/18)


    Öneri Formu
271195 BS020545-2 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,245


    Öneri Formu
271196 BS020545-3 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,245


    Öneri Formu
271389 NM2217-3 Hakim, el-Müstedrek, III, 829 (2/18)