Giriş

Bize Cafer, ona İbrahim el-Hecerî, ona da Ebu Iyad, Ebu Hureyre (r.a.)'ın şöyle dediğini rivayet etti. Rasûlullah (s.a.v.), -Müslümanın, her gün bir sadaka vermesi gereklidir, buyurdu. Sahabiler, - Buna kim güç yetirebilir, dediler. (Bunun üzerine) Rasûlullah (s.a.v.), - "Müslümana yol göstermen sadakadır, Müslümanın selamına karşılık vermen sadakadır, iyiliği emretmen kötülüğe engel olman (emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker) sadakadır, buyurdu."


    Öneri Formu


Açıklama: Hadis hasen li gayrihi 'dir. الْمُبَارَكُ tedlis ile meşhur olmuştur. İsnadda الْحَسَنِ'dan işittiğini belirtmemiş عَنْ ile rivâyet etmiştir. İsnadda yer alan الْحَسَنِ Hasan el-Basrî'dir. O da Ebû Hureyre'den işitmemiştir

    Öneri Formu
44860 HM008336 İbn Hanbel, II, 328


Açıklama: hadisin isnadı kavidir.

    Öneri Formu
71063 HM021807 İbn Hanbel, V, 167


Açıklama: hadisin isnadı kavidir.

    Öneri Formu
71072 HM021814 İbn Hanbel, V, 169


    Öneri Formu
136285 TM002310 Tayâlisî, Müsned, II, 577


    Öneri Formu
157534 BS020233 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,159


    Öneri Formu
71237 HM021881 İbn Hanbel, V, 178


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu